Algemene voorwaarden

  1. Leverancier: Webshop Mowny Beauty de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar webshop als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt
  2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mowny Beauty  een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Mowny Beauty aangaat
  3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Mowny Beauty georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand)
  4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen
  5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.